กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเกณฑ์เทียบวัด (Benchmark) โดยการสำรวจจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI) และข้อมูลเกณฑ์ประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard: LSC) แยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม (International Standard Industrial Classification: ISIC) จากสถานประกอบการชั้นนำในกลุ่ม (Best in Class) โดยดำเนินการจัดเก็บตัวชี้วัด พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากการสำรวจจัดเก็บและพัฒนาฐานข้อมูลสู่การจัดทำเกณฑ์เทียบวัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์จากผู้นำกลุ่มให้มีมาตรฐาน เพื่อให้สถานประกอบการสามารถนำเกณฑ์เทียบวัดไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินสมรรถนะความสามารถในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ในสถานประกอบการของตนเอง และนำผลของการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อให้เป็นแหล่งรวมถึงดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ระบบประเมินประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อให้เป็นแหล่งบริการข้อมูลในงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสามารถให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศให้กับทุกภาคส่วนต่อไป
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภาคอุตสาหกรรม (Industrial Logistics Performance Index: ILPI)
เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กร โดยนำเอาทั้ง 9 กิจกรรมภายในองค์กร มาประเมินใน 3 มิติ ...

อ่านต่อ


ตัวชี้วัดประสิทธิภาพซัพพลายเชน (Supply Chain Performance Index: SCPI)
เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการซัพพลายเซนขององค์กรโดยแบ่งออกเป็น 5 สมรรถนะ 10 ตัวชี้วัด ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์ความสูญเปล่าในห่วงโซ่อุปทานได้ ...

อ่านต่อ


ตัวชี้วัดศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard: LSC)
ป็นตัวชี้วัดในเชิงคุณภาพที่ใช้ในการประเมินศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ขององค์กร มีดัชนีชี้วัดรวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด โดยมีระดับความสามารถในการประเมินแบ่งเป็น 5 ระดับ ...

อ่านต่อ0

TOTAL COMPANY
76% progress

827

OUR COMPANY
827% progress
progress
827%

0 M.฿

TOTAL REVENUE