การประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์
(Logistics Scorecard: LSC)


          การประเมินศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ จัดทำขึ้นเพื่อให้องค์กรต่างๆ สามารถประเมินศักยภาพทางด้านโลจิสติกส์ขององค์กรตนเองได้ เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และองค์กรลักษณะเดียวกันในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรที่ได้ประเมินตนเองมองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้สำหรับการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพสูงขั้น และมีความสามารถด้านการแข่งขัน ซึ่งการประเมินศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Scorecard) ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่

ด้านที่ 1 การกำหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ
ด้านที่ 2 การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านที่ 3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์
ด้านที่ 4 ระบบการบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ด้านที่ 5 ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ

          โดยแต่ละด้านจะประกอบด้วยดัชนีชี้วัดย่อย ซึ่งมีดัชนีชี้วัดย่อยรวมทั้งหมด 23 ตัวชี้วัด โดยมีระดับความสามารถในการพัฒนาศักยภาพด้านโลจิสติกส์ แบ่งเป็น 5 ระดับ เรียงลำดับจากระดับต่ำสุด คือ ระดับ 1 ถึงระดับสูงสุด คือ ระดับ 5 ซึ่งผลของการประเมินนั้นจะสามารถชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการมีศักยภาพการจัดการด้านโลจิสติกส์อยู่ในระดับใดใน 23 ตัวชี้วัด และสามารถนำผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทำแผนการพัฒนา เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ให้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลหรือองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันต่อไป